آکاایران: پیروزی هزاره های دموکرات در کویته پاکستان

آکاایران: "هزاره دموکراتیک پارتی" در انتخابات ایالتی کویته پاکستان بر رقیبان غیر دموکراتش پیروز شد.

اگر در جامعه ی افغانستان نیروهای سیاسی و دموکرات که کم هم نیستند فاقد دغل و فریبکاری با هدف و شعار دموکراتیک فعالیت نمایند فضای سیاسی روشنتر و مردم فاقد ابهام و تاریکی برای منافع اجتماعی و ملی میدانداری خواهند کرد.

به گزارش آکاایران: یکی از مشکلات جدی جامعه ما سردرگمی مردم است. آگاهی مردم اساس رهایی و آزادی است. جریان های طفیلی، خوانوادگی و ریاکاری فقط با آگاهی مردم در انزوا می لغزد فاقد آگاهی سیاسی مردم نمی توانند تصمیم درست بگیرد. سردرگمی مردم در فقدان جریان سیاسی ملی و دموکراتیک ادامه می یابد و تا زمانیکه چنین جریان سیاسی برای منافع مردم وجود نداشته باشد فاقد هیچ شکی مردم از پشت "گوساله های سامری" وسیله ی تجدید حاکمیت فاشیسم قومی در افغانستان می دوند.

ما از زمان و شرایط تعهدات ایدیولوژیک و الزامات حزب سیاسی گذشته فاصله گرفته ایم به همین دلیل تعهد مبارزاتی در هیچ فرد و گروهی برای ایجاد جریان ملی و دموکراتیک دیده نمی شود. در جامعه متحول امروز ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی یک امر طبیعی است. ایدیولوژی زدایی که تعهدآور بود زمان می برد آن زمان فرا خواهد رسید که فرد منافع شخصی خود را در قانونمند ساختن مبارزات اجتماعی در چوکات جریان سیاسی درک نماید و راهی جز مبارزه ی جمعی را برای منافع خود و مردم عبث بداند.

اگر در افغانستان جریان سالم سیاسی و دموکرات وجود داشته باشد شعور سیاسی مردم افغانستان نسبت به کشورهای همسایه افغانستان بیشتر است. جنگ، فقر، محرومیت و تجربه شدن از طریق احزاب روسی، آمریکای اسلامی و جهادی و ده ها سال جنگ های قومی شعور سیاسی مردم افغانستان در حد لازم رشد یافته است اما با تاکید باید گفت که ما در عصر عبور از مرحله ایدیولوژی زدایی به درک تحقق منافع فردی از طریق جریان های سیاسی مدرن و قانون محور قرار داریم.

رجا رفیق

.

منبع : afghanpaper.com