در این گزارش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع نوین خودروهای تولید داخل، مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع نوین خودروهای وارداتی، مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه انواع نوین خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل و همچنین مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه انواع نوین خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی اعلام شده است.

آکاایران: مالیات نقل و انتقال خودروهای داخلی و وارداتی تغییر کرد

مالیات نقل و انتقال خودروهای داخلی و وارداتی تغییر کرد - اخبار اقتصادینقل و انتقال خودرو

مالیات نقل و انتقال خودروهای داخلی و وارداتی تغییر کرد - اخبار اقتصادینقل و انتقال خودرو

مالیات نقل و انتقال خودروهای داخلی و وارداتی تغییر کرد - اخبار اقتصادینقل و انتقال خودرو

.

منبع : bartarinha.ir