آکاایران: مجموعه: اخبار کنکور و دانشگاه
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 11 دی 1398 10:48

 

 در چند سال گذشته سهمیه های دانشگاهی یکی از موارد چالش برانگیز و پر ابهام در نظام آموزشی کشور است. این سهمیه های غیرمنطقی در کنکور سراسری و حضور افرادی که به اعتقاد کارشناسان آموزشی لیاقت نشستن در کلاس های دانشگاه ها را ندارند و به واسطه فرزند مسئولان و دولتی ها، صندلی های دانشگاه ها را اشغال کرده اند، علامت سوال بزرگی را جلوی عدالت آموزشی در کشوری که بیش از پنج میلیون دانشجو دارد، قرار داده است.

 

از این رو و بنا به اعتراضات چند سال اخیر مردم و دانشگاه هیان وزارتخانه های علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان در تاریخ ۱۶ آذرماه لایحه «ساماندهی سهمیه های کنکور» را با هدف حذف ۱۶سهمیه از ۱۹سهمیه کنکور سراسری کشور به هیأت دولت فرستادند. در چند روز گذشته این لایحه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شده تا این نهاد درباره لایحه دولت تصمیم بگیرد و ممکن است در روند بررسی لایحه تغییراتی در آن ایجاد شود.

 

ابراهیم خد ایی، رئیس سازمان سنجش کشور د ر رابطه با این لایحه گفته است : با توجه به الزامات وزارت علوم و وزارت بهد اشت به ساماند هی سهمیه آزمون های سراسری کارشناسی، کارشناسی ارشد و د کتری، لایحه ای تحت عنوان توزیع عاد لانه فرصت ها و امکانات تحصیل د ر آموزش عالی تنظیم شد . وی همچنین با اشاره به اینکه طبق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بعد از یک سال و نیم کار کارشناسی، این لایحه نهایتا توسط وزرای علوم و بهد اشت امضا و به د ولت تحویل و به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت. د ر کنکور سراسری 19سهمیه د اشتیم که 16سهمیه حذف شد ، اما سهمیه مناطق، ایثارگران و منطقه آزاد باقی ماند که 10 درصد ظرفیت برای منطقه یک و 2 و 3 و 50 درصد برای مناطق آزاد و پنج درصد برای ایثارگران به صورت مازاد صورت می گیرد .

 

جزئیات حذف سهمیه ها در لایحه دولت

طبق این لایحه سهمیه هایی چون بومی گزینی، بومی منطقه ای، بومی قطب و بومی ناحیه ای به دلیل مشکلات متعددی که برای دانشگاه های کشور ایجاد کرده بود، حذف می شود. از سوی دیگر امتیاز تسهیلات فرزندان هیات علمی، سهمیه های قهرمانان، حافظان قرآن، بهیاری و کشاورزی نیز در این لایحه حذف شده اند. در سهمیه مناطق، سهمیه مناطق 1، 2 و 3 به دلایلی از جمله توزیع آموزشی این مناطق و زیرساخت های آموزشی باقی مانده است، اما آن نیز به صورت 50 درصد به نسبت شرکت کنندگان اعمال می شود.

 

سهمیه حوادث غیرمترقبه به دلیل زمان دار بودن و محدودیت مکانی بر قوت خود باقی است و در مورد المپیادی های جهانی سهمیه همچون گذشته است، اما در مورد المپیاد های دانش آموزی داخل کشور دارندگان مدال طلا، نقره یا برنز، حداکثر به میزان 5 درصد ظرفیت و به صورت مازاد، صرفا در رشته های مرتبط که تعیین می شود مورد استفاده است. سهمیه ایثارگری به صورت 5 درصد مازاد از 30 درصد قبلی تغییر پیدا کرده است. حد نصاب ایثارگران در آزمون ها از 70 درصد نمره آخرین نفر به 85 درصد نمره آخرین نفر تغییر کرده است.

 

بنیاد شهید، مخالف حذف سهمیه ها

بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از مخالفان جدی این لایحه است، چون سهمیه ایثارگری، جانبازی و خانواد ه شهد ا د ر سبد یک سهمیه مازاد قرار د اده شده است. معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این باره می گوید: بنیاد با هرگونه کاهش سهمیه ایثارگران در کنکور مخالف است. همان طور که مهدی ایزدی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اخباری که حکایت از پیشنهاد برای حذف و یا کاهش سهمیه ها در کنکور دارد، می گوید: بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن اینکه معتقد است باید برای افزایش بنیه علمی و سطح دانش ایثارگران و فرزندانشان تلاش کرد، تاکید دارد گروه های ایثارگری که عمر و سلامت شان را فدای کشور کردند از حقوقی که در این زمینه برایشان در نظر گرفته شده است باید برخوردار شوند.

 

وی با اشاره به موفقیت های ایثارگران در عرصه های علمی، افزود: در حال حاضر ایثارگران زیادی فاقد استفاده از سهمیه کنکور وارد دانشگاه می شوند و فقط چند درصد از ایثارگران از سهمیه استفاده می کنند که تاکید داریم این سهمیه باید حفظ شود.

 

تبعات حذف صندلی های سفارشی

حجت صباغی، کارشناس آموزشی نیز تایید می کند و در این باره به «آرمان ملی» می گوید: با توجه به مخالفت هایی که با این لایحه صورت می گیرد، اما با توجه به اعتراضات مردمی که در رابطه با سهمیه های دانشگاه صورت می گیرد، این لایحه راهی به جز تصویب پیش روی خود نخواهد داشت . مخالفت به این دلیل است که طبق این لایحه، سهمیه معمول همچنان برای دانشگاه مشخص است و تعد اد ی سهمیه مازاد نیز در نظر گرفته می شود. مثلا اگر دانشگاههی ظرفیت 100 نفر را د اشته باشد طبق لایحه جد ید 10 سهمیه مازاد د رنظر می گیرند برای این افراد و د ر نهایت 100 نفر جذب می کند .

 

د رحالی که طبق قانون فعلی افراد د ارای سهمیه از کل سهمیه (100 نفر) استفاد ه می کرد ند و درصد بالاتری از صند لی ها را به خود اختصاص می د اد ند. این کارشناس آموزشی همچنین خاطرنشان کرد: این یک واقعیت است که مدیران دولتی، اعضای هیأت علمی دانشگاه و ... از سهمیه ها استفاد ه می کرد ند و نوه هایشان نیز د ر خارج از کشور مشغول تحصیل هستند ، پس مد عیان و مد افعان پرزور سهمیه ها عملا از گرد ونه خارج می شوند و امیدواریم پذیرش د انش آموزان نخبه تسهیل شود.

 

اگر همه سهمیه ها حذف شود رقابت برای د انش آموزان شفاف تر و آسان تر می شود و این د اوطلبان پشت کنکور نمی مانند . مثلا د انش آموز نخبه ای سال گذشته رتبه پزشکی اش 2900 شد اما به واسطه همین سهمیه ها قبول نشد . اینگونه د اوطلبان تعد اد شان اند ک نیست و د رصورت حذف سهمیه ها مجالی به د انش آموزان نخبه برای قبولی د ر رشته های خاص و دانشگاهه های برتر د اد ه می شود . او د ر رابطه با اجرای عد الت آموزشی د ر صورت تصویب این لایحه می گوید: فرض کنید د انش آموزی که بومی شهر زابل است برای قبولی د ر دانشگاهه تهران اقد ام می کند .

 

پذیرش این د انش آموز با موانعی روبه روست چراکه می خواهد از منطقه3 به منطقه یک برود . البته برای آن د انش آموز تهرانی هم پذیرش د ر منطقه3 د شوار است چراکه می خواهد د ر نقطه ای اد امه تحصیل د هد که بومی آن نیست. مثال ساد ه تری د ر این باره عرض می کنم تا گره های کور سهمیه های منطقه ای مشخص شود . وقتی برای تحقق شعار عد الت آموزشی خروجی دانشگاهه افزایش یابد و بازار کار رصد و کنترل نشود د ر واقع می توان گفت ما به عد التی د ست نیافته ایم.

 

 

آرمان ملی/ منیره چگینی 

 

 

 

.

آرمان ملی/ منیره چگینی