اخبار

در جنوب روسیه یک کشاورز هنگام حفر زمین یک قبر سلطنتی کشف کرد
که مربوط به ۲۰۰۰ سال پیش بود در این قبر یک اسکلت به همراه گنج هایش
دفن شده است که کشاورز در ابتدا یک گلدان برنزی قدیمی یافت کرد و با ادامه
حفاری به یک اسکلت رسید این اسکلت پیدا شده مربوط به یک رهبر قبیله
سرمتی می باشد که سرمت ها قومی ایرانی زبان بودند و در قرن ۴ و ۵ پیش
از میلاد زندگی می کردند دندان های این اسکلت پیدا شده نیز سالم می باشد
در ادامه تصاویری از کشف اسکلت دو هزار ساله شاهزاده ایرانی را در نیک صالحی مشاهده کنید.

کشف اسکلت دو هزار ساله

یک کشاورز در جنوب روسیه هنگام حفر زمین یک قبر سلطنتی مربوط به ۲۰۰۰ سال پیش کشف کرده است.

در این قبر یک اسکلت به همراه گنجینه ای که با آنان دفن شده پیدا شده است.

این کشاورز در ابتدا یک گلدان برنزی قدیمی در محل یافت کرد و آن را به موزه تاریخ
آستراخان تحویل داد. پس از این رویداد پژوهشگران به محل رفته و با حفاری به یک اسکلت دفن شده رسیدند.

ماجرای کشف اسکلت دو هزار ساله

پژوهشگران با بررسی متوجه شدند که اسکلت متعلق به یک رهبر قبیله سرمتی است.
سرمت ها قومی ایرانی زبان بودند و شاخه غربی از سکاها به شمار می آمدند که در قرن ۴ و ۵ پیش از میلاد زندگی می کردند.

نکته قابل توجه این اسکلت کشف شده دندان های وی است که کاملا سالم هستند.

جواهرات کشف شده شامل طلا، نقره، سلاح جنگی و چند اشیاء گرانبها است.

به گفته هرودت، سرمتها از اقوام ایرانی سکایی بوده اند که از سکاهای جوان و آمازون ها
شکل گرفته اند. این قوم متعلق به شعبه شمالیِ گروهِ ایرانی زبانِ ساکن در آسیا بوده اند
که در قرن سوم قبل از میلاد جانشین سکاها در جنوب اوکراین شدند و تا حمله گوت ها
و هون ها در این سرزمین باقی مانده و با مادها، پارسها، و پارتها از نظر نژادی، پیوستگی نزدیکی داشته اند.

در متون کهن اسلامی نیز از آنها به صورت سرم و سلم یاده شده و در اساطیر ایرانی
از سلم به عنوان یکی از پسران فریدون یاد شده که بخش غربی سرزمین پدری اش
را فرمانروایی می کرده است. بر اساس نظر غالب خاورشناسان، قوم سلم را همان طوایف sarmat می دانند.

اسکلت کشف شده در روسیه

دندان های اسکلت دو هزار ساله

اسکلت های شاهزاده ایرانی

اسکلت کشف شده شاهزاده ایرانی

اسکلت

فرارو

منبع : نیک صالحی

.