پیدا شدن سوسک و تخم سوسک داخل گوجه فرنگی غذای یکی از بیمارستان های شمال تهران، همراهان بیمار را شوکه کرد.

این موضوع ظهر دوشنبه در یکی از بیمارستان های شمال شهر تهران رخ داد.همراه بیماری که شاهد این اتفاق بود در  گفت: پنجشنبه گذشته خواهر زاده ۱۸ ماهه ام ناگهان دچار تشنج شده بود که بلافاصله او را به بیمارستان بردیم.

 

با توصیه های پزشک معالج، خواهرزاده ام باید از غذای سبک استفاده می کرد. ظهر دوشنبه برای او کباب و برنج و گوجه آوردند. پزشک تأکید کرد که فقط گوجه و برنج را به او بدهیم، اما وقتی ما گوجه داخل برنج را با قاشق نصف کردیم با صحنه چندش آوری مواجه شدیم. تعداد زیادی سوسک و تخم سوسک داخل گوجه فرنگی بود. پس از آن به همراه ظرف غذا به رئیس بیمارستان مراجعه کردیم که متأسفانه ایشان فاقد هیچ عذرخواهی، عنوان کرد که مسأله خاصی نیست و ممکن بود در خانه تان هم چنین  اتفاقی بیفتد.

 

وی اظهار داشت: این موضوع خیلی عجیب است در بیمارستانی که باید بهداشت بخوبی رعایت شود نباید شاهد چنین مواردی باشیم، به همین خاطر می خواهیم این موضوع را تا رسیدن به نتیجه مورد نظر پیگیری کنیم.

 

 

i​ran-newspaper.‎​com
.

منبع : sarpoosh.com