نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را تصویب کردند.

به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق، ماده واحده این طرح به تصویب رسید.

 

در صورت تأئید نهایی این طرح و بر اساس ماده واحده آن «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات دارد، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ و فاقد توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می شود و بار مالی ناشی از تغییر عنوان، از محل منابع داخلی و صرفه جویی تأمین خواهد شد».

 

بر اساس تبصره یک این طرح، کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مورد اشاره در اختیار وزارتخانه نوین قرار می گیرد؛ همچنین بر اساس تبصره ۲، شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان میراث فرهنگی خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه نوین را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 

تبصره ۳ این طرح نیز تأکید می کند که هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده در طول اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.

 

ماده واحده این طرح که کلیات آن در جلسات قبلی مجلس به تصویب رسیده بود، با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

 

نمایندگان موافق این طرح، تشکیل وزارت میراث فرهنگی را باعث چابک تر شدن این سازمان و پاسخگو شدن آن نسبت به مجلس می دانستند و مخالفان نیز تشکیل وزارتخانه نوین را مسئله غیراولویت دار و نیز مغایر اهداف برنامه های پنجم و ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم دولت و تعداد وزارتخانه ها عنوان کردند.

 

.

منبع : sarpoosh.com