صدوچهل وچهارمین شماره از نشریه خط حزب الله منتشر شد.

 

رهبر انقلاب با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفین اقتصادی گفت: در همین شرکت های صوری ای که درست کردند و آمدند به عنوان اینها ارز گرفتند، دستگاه امنیتی باید دنبال کند.

 

آقای رئیس جمهور راجع به وارد کردن خودرو یک دستور خوبی دادند، که بسیار خوب است.

 

آقای دکتر روحانی! هرچه می توانید از این کارها بکنید؛ این مردم را واقعا خوشحال می کند و کمک می کند به پیشرفت کشور.

 

 

.

منبع : sarpoosh.com