بازیکن تیم پدیده گفت: تعجب می کنم از ۱۸ هزار هواداری که به ورزشگاه آمدند و تیم حریف را تشویق کردند.