آکاایران: بیش از دو میلیون مسلمان از کشورهای مختلف جهان برای شرکت در مراسم حج ابراهیمی به عربستان سعودی سفر کرده اند.

عکس های مراسم حج 1394
 

 عکس
عکس مراسم حج (1)
تصاویر زیبای یک عکاس از مراسم حج قبل از اتفاقات اخیر منا - آکامکه

عکس مراسم حج (2)
 عکس

عکس مراسم حج (3)
تصاویر زیبای یک عکاس از مراسم حج قبل از اتفاقات اخیر منا - آکامکه

عکس مراسم حج (4)
 عکس

عکس مراسم حج (5)
تصاویر زیبای یک عکاس از مراسم حج قبل از اتفاقات اخیر منا - آکامکه

عکس مراسم حج (6)
 عکس

عکس مراسم حج (7)
تصاویر زیبای یک عکاس از مراسم حج قبل از اتفاقات اخیر منا - آکامکه

عکس مراسم حج (8)
 عکس

عکس مراسم حج (9)
تصاویر زیبای یک عکاس از مراسم حج قبل از اتفاقات اخیر منا - آکامکه

عکس مراسم حج (10)

تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر آکا ایران
آکا ایرانculture
اختصاصی آکا ایران

منبع :