حضرت محمد و حضرت مسیح

می تراود عشق در عید طلوع مسیح، مبشر خاتم الانبیا و یاور خاتم الاوصیا

زمین را شهد در کام کردند
و زمان را شهود در جان
و از افق دامن پاک مریم مطهر
آن پاکیزه جان
و اسوه زنان جهان
شما طلوع کردید
و تردیدها  را
به نگاه کلمه شستید
با لبانی از شهود سرشار

تا جهان به ظهور پیامبری دیگر ایمان بیاورد
پیامبری که به مهر و لبخند
به صلح و صلاح

بلند آوازه می شود
و دنیا از لبانش شرح رحمت سرمد می شنود
ونوید طلوع احمد می خواند
و معلم می شود

زمین و زمان را
همه فصل های جهان را
و درس می دهد مردمان را

تا مهیا شوند
برای طلوع آفتاب جمال محمد
... و پرواز می کند به آسمان
و ظهور می یابد در آیات قرآن

و به انتظار می ایستد
رسالت یاری را
برای فصل دوباره زمین
در ظهور صاحب زمان ...


 


منبع : seemorgh.com