آکاایران: چهارگوهر 

 

 اسطوره ای از هند

در یکی از شهرهای هند که در کرانه ی دریا قرار دارد، برهمن پرهیزکاری به نام پروئست (1) می زیست.
پروئست در کنار دریا گردش می کرد ناگاه موجود عجیبی دید که از میان آب دریا بیرون آمد. این موجود چهره و اندامی چون آدمیان داشت لیکن بسیار درشت تر و نیرومندتر از مردمان عادی بود و سراسر وجود شگفت انگیزش غرق در نور بود. برهمن او را یکی از خدایان دریا دانست.
خدای دریا به سوی برهمن آمد و گفت:
- راجه بکرماجیست (2)، فرمان روای این سرزمین از بهترین مردانی است که تاکنون پای در این دنیای خاکی نهاده اند. برهمن گفت: همه ی مردمان چنین می گویند، همه از جان و دل بر او مهر می ورزند و بزرگش می دارند. خدای دریا گفت:
- از شنیدن این سخن بسیار شادمان شدم. می خواهم ارمغانی گران بها به پاداش خوبی ها و مهربانی هایی که او به مردم می کند، برای او بفرستم. تو باید از جانب من به نزد او بروی و پیغامم را به او برسانی و بگویی خدایان از کردار و رفتار نیک او بسیار خشنودند و سپس این ارمغان را به وی بدهی.
آن گاه خدای دریا دست راست خویش را که تا آن دم بسته بود گشود و چشم برهمن بر کف دست او به چهار گوهر گران بها افتاد که با پرتوی سرخ فام می درخشیدند.
- این چهار لعل رخشان را به راجه ی نیکوکار بده. این ها گذشته از این که گوهری گران بهایند از نیرویی جادویی نیز برخوردارند. نخستین گوهر این خاصیت را دارد که در دست هرکس باشد هرچه زر و سیم و ثروت و مال بخواهد در اختیارش می گذارد. دومین لعل جامه ها و زیورهای گوناگون، سومین لعل جنگ افزارها و اسبان و فیلان جنگی و چهارمین لعل خوش گوارترین خوردنی ها و نوشیدنی ها را برای صاحب خود حاضر می کند.
خدای دریا پس از گفتن این سخنان و پیش از شنیدن سپاس و ستایش برهمن دوباره به دریا فرو رفت.
***
پروئست بی درنگ روی به سوی سرای راجه نهاد و پیام خدای دریا را به او رسانید و چهار لعل رخشان را در برابرش گذاشت.
بکرماجیست چون از دهان برهمن شنید که خدایان او را ستوده اند و کارهای شایسته اش را پسندیده اند بسیار شادمان شد و لب خندی زد و به برهمن گفت:
- به سبب پیغام و ارمغانی که برای من آورده ای از تو بسیار خشنود و سپاس گزارم. من نیز می خواهم پاداشی به تو بدهم و هرچه می اندیشم می بینم بهتر است که یکی از این چهار لعل را به تو ببخشم. هر یک از این چهار را که می خواهی برگزین و بردار.
پروئست درشگفت شد. راجه را سپاس فراوان گفت لیکن در برگزیدن لعلی از میان چهار لعل دچار تردید شد. او شوهری بی مانند و پدری فداکار بود، از این روی از خود پرسید که کدام یک از این چهار گوهر جادو بیشتر پسند خاطر زن و سه پسر و دو دخترش تواند بود و چون نتوانست تصمیمی در این باره بگیرد روی به راجه کرد و گفت:
- ای راجه ی مهربان و جوان مرد. بیا و بزرگی و جوان مردی را به کمال برسان و اجازت فرمای تا من در این باره با زن و فرزندانم رای بزنم. آیا اجازه می دهی که این چهار گوهر جادو را با خود به خانه برم و پس از برگزیدن یکی از آنها سه لعل دیگر را فردا به خدمت بیاورم؟
راجه گفت: بسیار خوب.
***
چون برهمن به خانه ی خویش بازگشت زن و فرزندانش را گرد آورد و چهار گوهر رخشان را نشانشان داد و خاصیت جادویی هریک از آنها را به آنان شرح داد و خواست تا یکی از آنها را برگزینند.
مادر گفت: گفت و گو ندارد که باید چهارمین گوهر را نگاه داریم. ما به چه چیزی بیش از هر چیز نیازمندیم؟ به خوردنی های اشتها آور نیروبخش. چنین سنگ جادویی کار مرا در خانه بسیار آسان خواهد ساخت.
سه پسر برهمن در یک دیگر نگریستند و چیزهایی با هم گفتند و آن گاه همه یک تصمیم گرفتند که پسر بزرگ تر آن را اعلام داشت و گفت:
- بزرگ ترین کارها و شرافتمندانه ترین آنها آماده ی جنگ بودن و پای به میدان پیکار نهادن و با دشمنان درافتادن است. باید گوهر جادویی را برگزینیم که بهترین جنگ افزارها و راهوارترین مرکب ها را برای ما فراهم کند.
لیکن خواهرانشان این رای را نپسندیدند. یکی از آنان گفت:
- جنگ واقعه ای است استثنایی و خوش بختانه تنها مدتی معین به طول می انجامد. آنچه عادی و منطقی و دیرپای و پسندیده است آشتی و آرامش است و در روزهای آشتی و آرامش خوش آیندتر و بهتر از این چیزی نیست که زیباترین و باشکوه ترین جامه ها را بر تن کنیم و خود را با گران بهاترین زیورها بیاراییم. پس باید گوهر جادوی زیبایی را برگزینیم.
برهمن به تأسف بسیار درباره ی این اختلاف سلیقه و عقیده با خود اندیشید و به فرزندان و زن خود گفت: اگر درست و منطقی بیندیشیم زود درمی یابیم که با زر می توان هم خوردنی های گوناگون، هم جامه های رنگارنگ و هم جنگ افزارهای گران بها را فراهم کرد. من پیش نهاد می کنم که نخستین گوهر را برگزینیم و سه گوهر دیگر را به راجه بازگردانیم.
هیچ کس با برهمن هم رأی و هم آواز نشد. گفتند راست است که با زر و سیم همه ی چیزها را می توان خرید، لیکن اینها چیزهای عادی و معمولی و کالاهای بازاری هستند. با زر و سیم نمی توان چیزهایی را که خاصیت استثنایی و جادویی و منشأ خدایی داشته باشند به دست آورد.
دورنمای گنج های بی مانند، افراد خانواده را که در مواقع عادی همواره با هم یک دل و یک رنگ بودند پریشان و دیوانه کرد و یکی را بر دیگری شورانید و به مخالفتش برانگیخت.
مادر خانواده که همیشه با پدر خانواده هم آواز بود، اکنون عقیده ای خاص پیدا کرده و به دفاع از آن برخاسته بود.
پسران که از تربیتی خوب و صحیح برخوردار بودند و تا آن روز هرگز سر از فرمان پدر و مادر نتافته بودند، در این مورد جرئت یافتند با پدر و مادر خود مخالفت ورزند و رأی خود را بر آنان تحمیل کنند.
دختران جوان که همیشه آرام و سر به زیر و فرمان بردار بودند و هرگز اختلافی با برادران خود پیدا نمی کردند، اکنون با کینه و دشمنی بر آنان می نگریستند و کوشش می کردند عقیده ی خود را بر کرسی بنشانند و پدر خود را به قبول آن وادارند.
در خانه ای که هیچ گاه سر و صدا و هیاهویی از آن برنمی خاست کار از گفت و گو به درشت خویی و پرخاش و دعوا کشید.
برهمن که وضع را بدین منوال دید تصمیمی گرفت و روی به زن و فرزندان خویش کرد و چنین گفت:
- من پنداشتم که با به دست آوردن یکی از این چهار گوهر جادو همه ی افراد خانواده خوش بخت خواهند شد، لیکن می بینم که خلاف آنچه می اندیشم پیش آمده است. من با آوردن این گوهرها تخم اختلاف و ستیزه جویی را به خانه ام آورده ام. باید به هر قیمتی است آن را از میان برداشت. به نظر من برای این اختلاف و ستیزه جویی بیش از یک راه نیست و آن این است که بامداد فردا هر چهار گوهر را به راجه برگردانم.
***
برهمن به راجه که از کار او در شگفت مانده بود چنین گفت:
- مهربانی و بخشندگی شما را سپاس فراوان می گزارم، لیکن تمنی دارم این گوهر را از من بازستانید زیرا دریافته ام که هرگاه هدیه ی شما را بپذیرم اشتباه بزرگی خواهم کرد. بهتر است که این گوهرها در گنجینه ی کاخ بمانند نه در خانه ی محقر من ... هرگاه بعدها بزرگواری و جوان مردی کنید و پیش کشی دیگری جز این گوهرها، به مثل چیزهایی که به وسیله ی این گوهرهای جادویی به دست خواهید آورد، به ما مرحمت کنید با سپاس فراوان خواهم پذیرفت.
بکرماجیست در پروئست نگریست و سرخی شرم و پریشانی او را دید و گفت:
-نه، باور نمی کنم که این حرف جدی باشد. بی گمان انگیزه ی دیگری در گرفتن این تصمیم دارید. بگویید ببینم چرا چنین تصمیمی گرفته اید. بگویید. بی هیچ ملاحظه ای حرف بزنید.
برهمن آنچه در خانه بر او گذشته بود به راجه شرح داد.
بکرماجیست که از دریافتن حقیقت سخت شادمان شده بود لختی به اندیشه فرو رفت سپس به مهر و لطف بسیار به روی برهمن خندید و گفت:
- من به سبب انجام دادن مأموریتی که از طرف خدای دریا به عهده ات نهاده شده بود پاداشی به تو داده ام و اکنون نمی توانم آن را بازپس گیرم ... از سوی دیگر هر یک از افراد خانواده ی تو دلایل منطقی و استواری برای انتخاب یکی از چهار گوهر جادو دارند. برای حل این مشکل تنها یک راه راست و آن این است که من هر چهار لعل را به خانواده ی تو ببخشم.
آری آن راجه ی جوان مرد گذشته از فضایل بی شمار اخلاقی، گشاده دستی و بخشندگی بی مانندگی هم داشت.

پی نوشت ها:

1. p é rouest
2. Bekermadjist

منبع مقاله :
فوژر، روبر؛ (1383)، داستان های هندی، ترجمه اردشیر نیکپور، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم

 
منبع :