آکاایران: چطور به همسایه عسل دادند 

نویسنده: آ. ک. باریشنیکوا (کوپر یانیخا)
مترجم: روحی ارباب 

 داستانی از روس ها

در روزگار پیشین، مردی روستایی، کندوی عسلی داشت. در همان ده، در همسایگی مرد روستایی، شخصی بود که خیلی عسل دوست داشت. زنِ آن مرد پسری زایید و او مرد روستایی را دعوت کرد. مرد روستایی هم مقداری عسل برای او برد. روز بعد، آن مرد باز نزد روستایی آمد و از او عسل خواست. یک هفته بعد، باز به سراغ عسل آمد. این کار دائم تکرار می شد. مرد روستایی تصمیم گرفت که به همسایه ی حریص درس خوبی بدهد و گفت:
- خودت برو و هر قدر عسل می‎ خواهی، بردار.
همسایه ی حریص خوشحال شد و با خود گفت:
- حالا دیگر هر چه بخواهم، می برم.
همسایه را کنار درخت بلوطی آورد که در آن جا لانه ی زنبورها بود. به او گفت:
- برو بالای درخت و هر چه می خواهی بردار، ولی مواظب باش زنبورهای مرا دشنام ندهی؛ چون که اگر چنین کاری کنی، آن ها خشمگین می شوند.
همسایه بالای درخت بلوط رفت و مرد روستایی هم نردبان را برداشت. زنبورها به او هجوم بردند و نیشش زدند. همسایه ی حریص نتوانست تحمّل کند و فریاد زد:
- بیایید کمک کنید!
مرد روستایی به او بیل داد.
همسایه فریاد زد:
- فایده ندارد.
مرد روستایی به او کلنگ داد.
همسایه فریاد زد:
- فایده ندارد.
همسایه دیگر طاقتش طاق شد و از روی درخت بلوط پایین پرید و گفت:
- چه زنبورهای شروری!
از آن به بعد، دیگر همسایه ی حریص عقب عسل مجّانی نرفت.
منبع مقاله :
باریشنیکوا (کوپر یانیخا)، آ.ک؛ (1382)، داستانهای روسی، ترجمه ی روحی ارباب، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم

 
منبع :