آکاایران:  

 

دیشب از اندیشه تو به صبح رسیدم


نه شعر سرودم


نه ترانه ای نواختم


دریغ از کلمه ای … !


خطی برایت نوشتم سرخ فام


…به قدمت دیروز


به سبک امروز


و به وسعت فردا

منبع :